top of page
Schermafbeelding 2023-02-14 om 10.06.03.png

Hello, you

Welkom op onze pagina met algemene voorwaarden. Wij hechten grote waarde aan persoonlijke communicatie en staan te allen tijde tot jullie beschikking via WhatsApp, e-mail of telefoon voor eventuele vragen of besprekingen.

Bijzondere aandacht: Levering van beeldmateriaal.

In de dagen na jullie huwelijk ontvangen jullie een link met een preview van de dag, waardoor jullie heerlijk kunnen nagenieten.

 

 De volledige reportage wordt binnen 2-4 weken geleverd. Wat betreft de video, hiervoor hebben we altijd contact en geven wij een indicatie van wanneer we deze kunnen delen met jullie. 

Gebruik van beeldmateriaal: Met betrekking tot de door ons geleverde beelden behouden wij het recht om deze te gebruiken voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot onze website en sociale media. Indien gewenst, kunnen wij rekening houden met eventuele voorkeuren met betrekking tot privacy en publicatie. Neem gerust contact met ons op om hierover te overleggen.

 • Instagram

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van We Do Wedding Photography d.d. 7 april 2021

Utrechtsestraat 108, 1017 VS, Amsterdam, telefoonnummer: +31 6 27337955

KvK:62377078

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Algemene Voorwaarden”: algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6:231 onder a BW;

 • “Aw”: Auteurswet 1912;

 • “Fotograaf”: Liselore Tempel, tevens de “gebruiker” van de Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 onder b BW;

 • “Opdrachtgever”: de “wederpartij” in de zin van art. 6:231 onder c BW, zijnde degene die door ondertekening van een geschrift of op ander wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard;

 • “Offerte”: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan rechtspersonen en/of natuurlijke personen waarmee wordt beoogd om een overeenkomst van opdracht aan te gaan;

 • “Overeenkomst”: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 7:400 BW e.v.;

 • Het “Werk”: “fotografische werken”, ook genoemd “de Werken”, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw die met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;

 • “Gebruik”: openbaarmaking en/of verveelvoudiging van een werk in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw;

 • “schriftelijk”: onder schriftelijk wordt tevens verstaan correspondentie per e-mail;

 • “dagen”: kalenderdagen.

 1. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Aanbod

 1. De Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een Offerte of prijslijst.

 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest de Offerte haar geldigheid 1 maand na de datum van verzending van de Offerte door de Fotograaf.

 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van grondstoffen. De Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 1. Aanvaarding van de Opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod van de Fotograaf expliciet en schriftelijk te aanvaarden.

 2. Indien Opdrachtgever de expliciete en schriftelijke aanvaarding nalaat, maar desondanks met het aanbod instemt, of althans door middel van enig handelen of nalaten bij de Fotograaf de indruk wekt dat de Opdrachtgever met het aanbod heeft ingestemd, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 3. De Fotograaf houdt zich het recht voor de naleving van een Overeenkomst te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die naleving van de Overeenkomst voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.

 4. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde vergoeding aan te passen.

 1. Uitvoering van de Opdracht

 1. De Fotograaf heeft het recht om alles dat in een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 2. De Fotograaf spant zich in en zal in de gegeven en bestaande omstandigheden naar beste kunnen handelen in de naleving van de Overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste naleving van de Overeenkomst mogelijk te maken.

 4. Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en de Fotograaf is geretourneerd of op andere wijze door de Opdrachtgever de gelding van de aparte offerte is aanvaard.

 5. De Fotograaf levert het Werk af in een naar eigen technisch en creatief inzicht gehanteerde stijl van nabewerking. Eventueel aanvullende nabewerking op verzoek van de Opdrachtgever is enkel na overleg met de Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

 6. De Fotograaf levert fotografische werken nimmer onbewerkt af aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ook nimmer aanspraak maken op levering van onbewerkte fotografische werken.

 7. In geval van annulering van een Overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele Opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 1. Levering

 1. De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden.

 2. Online presentatie van het Werk kennen een geschatte levertijd van 2 weken, tenzij anders overeengekomen.

 3. Online presentatie van het Werk in het kader van een Overeenkomst tot het fotografisch vastleggen van een huwelijk, kent, in afwijking tot artikel 6.2, een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen.

 4. Fotoboeken (voor het bedrukken van het Werk naar aanleiding van het fotografisch vastleggen van een huwelijk) worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 8 weken na betaling van de factuur geleverd. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

 5. Digitale fotobestanden worden uiterlijk 4 weken nadat deze digitaal beschikbaar zijn gesteld, verwijderd.

 1. Vergoeding

 1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, dan is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

 2. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen en indien onder de specifieke omstandigheden niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, dan bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.

 3. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door de Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 1. Factuur en betaling

 1. De Fotograaf zal voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding een factuur opstellen en elektronisch / per e-mail toezenden. De Fotograaf hanteert een aanbetaling van 10% van het totaal bedrag, deze dient voldaan te worden binnen twee weken na de bevestiging van de samenwerking, Een dag (of eerder) voor het huwelijk dient 40% voldaan te worden en de overige 50% wordt na het huwelijk voldaan. 

 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 3. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 8.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd te vermeerderen met 2% over het factuurbedrag.

 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf maakt of moet maken ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 5. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

 1. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever brengt de Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf alles doen om een vervangende fotograaf voor te stellen. We werken altijd met een backup team.

 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

 8. Voor huwelijksfotografie geldt:
  Wanneer de opdrachtgever 6 maanden tot 3 maanden voor de huwelijksdatum de opdracht annuleert, dient er 50% van het totaalbedrag te worden voldaan aan de Fotograaf;
  Wanneer de opdrachtgever binnen 3 maanden 1 dagen voor de huwelijksdatum de opdracht annuleert, dient er 75% van het totaalbedrag te worden voldaan aan de Fotograaf;
  Wanneer de opdrachtgever binnen 7 dagen tot de huwelijksdatum de opdracht annuleert, dient het volledige totaalbedrag in zijn geheel te worden voldaan aan de Fotograaf.

 9. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de Fotograaf.

 1. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op het Werk zoals bedoeld in artikel 1 jo artikel 10 lid 1 onder 9 Aw berust bij de Fotograaf.

 2. De Fotograaf in hoedanigheid van maker van het Werk, heeft en behoudt dan ook te allen tijde het uitsluitend recht om het Werk naar eigen inzicht openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf.

 5. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

 1. Portretrecht

 1. De Fotograaf houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, wedstrijden, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

 2. De Fotograaf houdt zich het recht voor de Werken te licentieren aan derden ter promotie.

 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij de Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 1. Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een Werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk worden overeengekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.

 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

 5. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

 2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen.

 2. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf in acht zoals beschreven in artikel 25 Aw.

 3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Klachten

 1. Klachten inzake het Werk of over de naleving van de Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het Werk schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht om binnen een redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.

 2. Bezwaar dat betrekking heeft op een factuur, dient door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van die factuur door de Fotograaf schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf. Bezwaren die deze 14-dagentermijn overschrijden worden niet meer door de Fotograaf in behandeling genomen. Ingediende bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden

 1. De Fotograaf is bevoegd de Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

 2. De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

 3. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 4. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 5. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.

 1. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 1. Faillissement/surseance

 1. Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 1. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

 1. Recht- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Schermafbeelding 2024-01-14 om 18.44.19.png
 • Instagram

Here we are!

Manouk Quint 

0031627337955 'Amsterdam

Utrechtsestraat 108-2 1017 VS, Amsterdam

Thanks for submitting!

Get in touch or request 

a personalised quote!

Thanks for submitting!

© 2021 by wedoweddingagency

bottom of page